Map Unavailable


Date/Time
Date - 11-06-2022 - 12-06-2022
All Day

Location
Danish Open 2022

Facebook link: Click Here!

Categories


Danish Open 2021

ENGLISH VERSION FURTHER DOWN
Med en masse nye stjerner, der dukker op i Blood Bowl, søger vi at sikre, at alle har en chance for at spille med nogle af dem, DO 2022 vil alle modtage gratis swag, som inkluderer en stjernespiller 🙂

MALE KONKURRENCE

Når du tilmelder dig Danish open 2022 og ønsker at være med i malekonkurrencen, sender vi dig miniaturen, og du medbringer den malet til turneringen. hvor alle deltagere vil stemme på den forskelligt malede miniature. Kontakt Peter Nethan Henriksen eller på pete@bloodbowl.dk

STED

Det kommer til at ligge i centrum af Aarhus, Hjarnøgade 7, 8000 Aarhus.
Til teambuilding vil vi bruge reglerne fra Eurobowl 2022 på Malta, Men UDEN STAR PLAYERS:
Team building
Hvert hold har i alt 1.150.000 gp at bruge på oprettelse af en liste og skal hyre mindst 11 spillere.
Enhver GP, der ikke er brugt ved oprettelse, går tabt, og alle hold anses for at have den samme nuværende holdværdi (CTV).
Dette er en resurrection turnering, ingen SPP opnås, og skader, tab eller dødsfald fortsætter ikke fra det ene spil til det andet.
Spillere, der føjes til en holdliste midt i spillet som et resultat af Masters of Undeath eller Plague Ridden-særreglen, fjernes fra listen ved slutningen af ​​kampen og går ikke videre til den næste.
Tilladte Inducements er:
• Hafling Master Chef 0-1
• Bloodweiser Kegs 0-2
• Bribes 0-3 (Bestikkelse kan ikke tages på et hold med en spiller, der starter med eller får Sneaky Git Skill. Bribe opnået fra ‘Get The Ref’-kick-off-resultatet er stadig tilladt).
• Wandering Apothecaries 0-2
• Mortuary Assistant 0-1
• Plague Doctor 0-1
Alle andre Inducements, inklusive stjernespillere, er ikke tilladt, medmindre det er angivet af niveaubegrænsningerne nedenfor.
Hold er opdelt i 1 ud af 5 niveauer og tilbydes niveauspecifikke pakker (mærket A til D).
Hvert hold har tilladelse til at stacke 2 primære skills på maksimalt 1 spiller til prisen for både 1 primær skill og 1 sekundær skill. Dette kan kun gøres én gang.
Alle skills skal vælges og kan ikke være tilfældige.
Niveau 1
Chaos Dwarf, Dark Elf, Dwarf, Lizardmen, Orcs, Shambling Undead, Wood Elf:
A. 6 Primære skills
B. 4 primære skills + 1 sekundære skills
Niveau 2
Amazon, Human, Necromantic Horror, Norse, Skaven, Underworld Denizens:
A. 7 Primære skills
B. 5 primære skills + 1 sekundær skills
Niveau 3
Black Orc, Chaos Chosen, Elven Union, Imperial Adel, Khorne, Nurgle, Slaan, Tomb Kings:
A. 7 primære skills + 1 sekundær færdighed
B. 5 primære skills + 2 sekundære skills
Niveau 4
Chaos Renegades, High Elf, Old World Alliance, Vampire:
A. 8 primære skills + 1 sekundær færdighed
B. 6 primære skills + 2 sekundære skills
Niveau 5
Goblin, Halfling, Ogre, Snotling:
A. 8 primære skills + 2 sekundære skills
B. 6 primære skills + 3 sekundære skills
De fulde regler kan findes her:
http://eurobowl.eu/2022/default.asp?p=2
Roster skal sendes til pete@bloodbowl.dk, enhver roster og betaling sendt før 1. maj vil modtage en bonus på +2 Assistent Coach og +2 Cheerleader, hvis du skifter roster efter denne dato mister du bonussen.
Roster deadline er den 4. juni, der kan ikke ændres eller sendes ind efter denne dato!! Listerne vil derefter blive kontrolleret og offentliggjort.
PRÆMIER.
Der vil være præmier til følgende.
1. 2. 3. plads (førstepræmie et malet hold)
Bedste dansker, som landsmester.
Flest Touchdowns
Flest Injuries
Bedste Stunty
Bedste forsvar
Bedst malet (Husk at tilmelde dig det, når du betaler for dansk åben for at få din mini)
Tilfældig lodtrækningspræmie
Spot præmier
Bedste nykommer (max 5 turneringer før Danish open 2021)
Wooden Spoon
Program lørdag:
8.30-9.00 Tilmelding
9.00-9.15 Introduktion
9.15-11.45 Kamp 1
11.45-12.30 Frokostpause (masser af madsælgere i området)
12.30-15.00 kamp 2
15.00-15.15 Pause
15.15-17.45 spil 3
17.45-18.30 Middagspause
18.30-21.00 Kamp 4
21.00- afsted for at udforske de lokale barer, hvis corona-restriktioner ikke forhindrer dette.
Program søndag.:
8.30-8.45 Dørene åbner på stedet
8.45-11.15 Kamp 5
11.15-12.00 Frokostpause
12.00-14.30 Kamp 6
14.30-15.00 Præmieoverrækkelse
*Bemærk at det ikke er tilladt at spille ind i pauserne, vi har en ur-timer kørende under alle spil, og 2,5 timer burde være nok til hver kamp*
prisen for denne turnering er 40€ eller 300 dkk.
Betaling via mobilepay (41694783) eller paypal på pete@bloodbowl.dk
(overfør venligst som ven) og husk at give mig besked, hvis du vil deltage i malekonkurrencen.
Med venlig hilsen
Pete
ENGLISH:
Danish Open 2021
With a lot of new stars showing up in the blood bowl world, we are looking to secure everyone has a chance to play with some of them, DO 2022 everyone will receive free swag, which includes a star player 🙂
PAINTING CONTEST
When you sign up for Danish open 2022 and want to be in the painting contest, we will ship you the miniature, and you will bring it painted for the tournament. where all contestants will vote on the differently painted miniature. Reach out to Peter Nethan Henriksen or at pete@bloodbowl.dk
VENUE
It will be located in the center of Aarhus, Hjarnøgade 7, 8000 Aarhus.
For teambuilding we will be using the rules from Eurobowl 2022 in Malta, with the addition of NO STARPLAYERS:
Team Building
Each Team has a total of 1,150,000gp to spend on roster creation and must hire a minimum of 11 Players.
Any GP unspent at roster creation are lost and all Teams are considered to have the same Current Team Value (CTV) for the purpose of inducements and prayers to Nuffle.
This is a resurrection tournament, no SPP are gained, and injuries, casualties or deaths do not carry on from one game to the next.
Players added to a Team roster mid game as a result of the Masters of Undeath or Plague Ridden special rule are removed from the roster at the end of the game and do not carry on to the next.
Permitted inducements are:
• Halfling Master Chef 0-1
• Bloodweiser Kegs 0-2
• Bribes 0-3 (Bribes cannot be taken in a Team with a Player that starts with, or is given the Sneaky Git Skill. Bribes gained from the ‘Get The Ref’ kick-off result are still allowed.)
• Wandering Apothecaries 0-2
• Mortuary Assistant 0-1
• Plague Doctor 0-1
All other inducements including Star Players are not permitted unless indicated by the Tier Restrictions below.
Teams are separated into 1 of 5 Tiers and offered Tier specific skills packs (labelled A to D).
Each Team is permitted to stack 2 Primary Skills on a maximum of 1 Player at the cost of both 1 Primary Skill and 1 Secondary Skill. This can only be done once.
All skills must be chosen and cannot be random.
Tier 1
Chaos Dwarf, Dark Elf, Dwarf, Lizardmen, Orcs, Shambling Undead, Wood Elf:
A. 6 Primary Skills
B. 4 Primary Skills + 1 Secondary Skills
Tier 2
Amazon, Human, Necromantic Horror, Norse, Skaven, Underworld Denizens:
A. 7 Primary Skills
B. 5 Primary Skills + 1 Secondary Skill
Tier 3
Black Orc, Chaos Chosen, Elven Union, Imperial Nobility, Khorne, Nurgle, , Slaan, Tomb Kings:
A. 7 Primary Skills + 1 Secondary Skill
B. 5 Primary Skills + 2 Secondary Skills
Tier 4
Chaos Renegades, High Elf, Old World Alliance, Vampire:
A. 8 Primary Skills + 1 Secondary Skill
B. 6 Primary Skills + 2 Secondary Skill
Tier 5
Goblin, Halfling, Ogre, Snotling:
A. 8 Primary Skills + 2 Secondary Skills
B. 6 Primary Skills + 3 Secondary Skill
Full rules can be found here:
http://eurobowl.eu/2022/default.asp?p=2
Rosters should be sent to pete@bloodbowl.dk, any rosters and payment sent before 1st of May will recieve a bonus of +2 Assistant Coach and +2 Cheerleader, changing rosters after this date will lose you the bonus.
Roster deadline is 4th of June, rosters cannot be changed or sent in after this date!! Roster will then be checked and made public.
PRIZES.
There will be prizes for the following contests.
1st 2nd 3rd Place (first prize a painted team)
Best Dane, as the national champion.
Most Touchdowns
Most Casualties
Best Stunty
Best Defence
Best Painted (Remember to sign up for it when you pay for Danish open to get your mini)
Random Raffle prize
Spot prizes
Best Newcommer (max 5 tournament prior to Danish open 2021)
Wooden Spoon
Program Saturday.:
8.30-9.00 Registration
9.00-9.15 Introduction
9.15-11.45 Game 1
11.45-12.30 Lunch break (loads of food vendors in the area)
12.30-15.00 game 2
15.00-15.15 Break
15.15-17.45 game 3
17.45-18.30 Dinner Break
18.30-21.00 Game 4
21.00- off to explore the local bars, if corona restrictions don’t prevent this.
Program Sunday.:
8.30-8.45 Doors Open at the venue
8.45-11.15 Game 5
11.15-12.00 Lunch break
12.00-14.30 Game 6
14.30-15.00 Awards ceremony
*Notice that playing into the breaks will not be allowed, we have a clock timer running during all games and 2,5 hours should be enough for each game*
price for this tournament is 40€ or 300 dkk.
Payment via mobilepay (41694783) or paypal at pete@bloodbowl.dk
(please transfer as friend) and remember to let me know if you want to participate in the painting contest.
Kind regards
Pete