CANCELED – Good Karma 2020

Loading Map....


Date/Time
Date - 09-05-2020
All Day

Location
Good Karma

Facebook link: Click Here!

Categories


Good Karma 202o er desværre aflyst pga. Corona. Karma vender stærkt tilbage i 2021!

 

For English scroll down

En turnering afholdt lige udenfor Aarhus, smilets by, hvor god karma kan spille en rolle i ens sejrsgang.

Sted & dato
Turneringen foregår lørdag d. 9 Maj. turneringsstart vil være kl. 10.00 – med kampstart kl 11.00.

Hæstvej 44 8380 Trige (lige udenfor Aarhus). https://maps.google.dk/maps?hl=da
Vi arrangerer en form for kørsel indenfor et specifikt tidsrum for langvejsrejsende ellers kører bus 1A, 117 & 118 tæt derpå.

Gametime vil være 2½ timer for hver kamp.

Tidsplan:
10:00 Registrering
11:00 Kamp 1
13:30 Frokostpause
13:50 Kamp 2
16:20 lille pause
16:30 Kamp 3
19:00 Aftensmad
19:30 Kamp 4
22:00 Præmie overrækkelse

Mad, overnatning o.lign.
Mad foregår mellem kamp 3 og 4 og er inkluderet i prisen. Overnatning arrangeres ved tilmelding hvis behov derfor. Drikkevarer kan købes på stedet for et mindre beløb.
For de interesserede kunne en bytur finde sted efter arrangementet.

Pris
180 kr. der primært dækker mad.

Pengene for indmeldelse skal indbetales på:
Mobile pay: 27290553 – husk NAF nick.

Folk der sender rosters før d. 6 Maj får +2 FF!!!!
Roster kan sendes på messenger eller til pete@bloodbowl.dk

Grundregler
BB2016 + nyeste Death Zone (for mere information, se turneringsregler fra The NAF: https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2018/12/Rules-for-NAF-Tournaments-2019.pdf)
Piling on følger CRP regler.
Særlige Play-kort fra competition rules pack vil blive brugt.

Oprettelse af hold
Man får 1.000.000 gp til at starte et hold.
Gobliner kan købe 0-3 Bribes til 50K og Halfling kan købe en Master Chef til 100K.
Andre inducements er ikke tilladt til grundholdet.

Holdene er delt ind efter hvor stærke de anses for at være.

Tier 1:
Undead, Wood elf, Amazons, Lizards.
80K til skills

Tier 2:
Chaos dwarf, Norse, Dark elf, Necromantic, Bretonnians, Dwarf
100k til skills

Tier 3:
Orc, Elf union, Skaven, Chaos Pact.
120k til skills

Tier 4
High elf, Khemri, Slann, Human, khorne
150k til skills
1 player can have 2 skill progressions.

Tier 5
Chaos, Nurgle, Underworld, Vampires.
170k til skills
1 player can have 2 skill progressions.

Tier 6
Goblin, Halfling, Ogre.
200k til skills
2 players can have 2 skill progressions.

Man får en $ værdi at købe skill og stats for afhængigt af ens tier.
Priserne er som deres skill-værdi jvf. regelbogen.

Priserne er 20 k for en normal skill, 30k for en double skill eller + AV og MA, 40k for +AG og 50k for +ST.

På tier 0, 1, 2 og 3 må ingen spiller få tildelt mere end 1 “skill” progression pr. spiller.
Tier 4 og 5 må give én spiller 2 skill progressions, tier 6 må give to spillere 2 skill progressions. Samtidig må ingen spillere have mere end MA 9. Skills skal være “købt” forud for turnering.

Holdudvikling

Vi spiller uden post-match procedures og derved uden winnings og spillerindkøb osv. Alle skader på dit hold annulleres efter hver kamp. Man starter således hver kamp med de samme spillere på rosteren.
Team Value stiger ikke ved skill-tildeling.
Sæt en lille mærkat på spillerens base, så man kan se, hvem der har fået hvilke skills. Gerne et klistermærke, hvorpå skills står
skrevet (fx. block).

Turneringsform

Turneringen består af 4 runder. I første runde trækkes en tilfældig modstander, og derefter køres efter swiss-draw-princippet. Man får 2 points for en sejr, 1 for uafgjort og 0 for et nederlag (-1 hvis man udebliver fra en kamp, som man iøvrigt så vil tabe 0-2 i både TD og cas). Ved pointlighed sorteres efter Score og derefter efter bedste
(TD+cas) netto-score. Herefter TDs for og til sidst Cas for.

Maling og figurer
Det er ikke et krav, at der spilles med malede figurer (men vi opfordrer til det). De hold, som af dommerstaben vurderes som malet (dvs. at alle figurer og baser er malet i en tilstrækkelig standard), vil få ét kort fra Good Karma special play kort
bunken per kamp trukket før kampstart.
Bruger du proxy figurer (fx. bruger Human som Woodelf) kan du aldrig få denne malebonus).
Det er heller ikke et krav, at figurerne skal være originale Games Workshop Blood Bowl figurer. Dog skal figurernes positioner være let genkendelige fra hinanden. Dommerstaben vurderer også her om du har et fedt tema, eller om dit hold skal tælle som proxyfigurer.

Vi opfordrer til at bruge farvekodede baser. Dvs. grå/sort/ingen farve til linemen, rød til blitzers, grøn til blockers, hvid til throwers og gul til catchers. Hvis din modstander ikke kan genkende de forskellige spillere fra hindanden, SKAL du lade ham makere
dem på en måde, så han kan (uden dog at figuren bliver beskadigt). Der findes små farvede klistermærker man kan bruge.

Special Play kort
Hvis ens hold er dømt malet må man til hver kamp trække ét kort fra Good Karma bunken (Kort fra CRP, ikke det nye Blood Bowl). Dette kort kan ikke gemmes til senere runder og skal afleveres til bunken igen efter brug.

Vi ses
Topper, Pete & Knaegten

ENGLISH:

A tournament held just outside Aarhus, the city of smiles, where good karma can play a role in one’s victory.

Location & Date
The tournament will take place on Saturday, May 9th. tournament start will be at. 10.00 – with match start at 11.00.

Hæstvej 44 8380 Trige (just outside Aarhus). https://maps.google.dk/maps?hl=da
We arrange some sort of driving within a specific time period for long-distance travelers, otherwise bus 1A, 117 & 118 runs close by.

Gametime will be 2½ hours for each match.

Time schedule:
10:00 am Registration
11:00 Match 1
13:30 Lunch break
13:50 Match 2
16:20 little break
16:30 Match 3
19:00 Dinner
19:30 Camp 4
22:00 Prize ceremony

Food, accommodation and the like.
Food takes place between matches 3 and 4 and is included in the price. Accommodation is arranged upon registration if needed therefore. Drinks can be purchased on site for a small amount.
For those interested, a city tour could take place after the event.

Price
DKK 180 primarily covering food.

The registration fee must be paid into:
Mobile pay: 27290553 – remember NAF nick.

People who send thier rosters before the 6. of May gets +2 FF!!!
Roster can be sent on messenger or to pete@bloodbowl.dk

Ground rules
BB2016 + latest Death Zone (for more information, see tournament rules from The NAF: https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2018/12/Rules-for-NAF-Tournaments-2019.pdf)
Piling on follows CRP rules
Special Play Cards from the competition rules pack will be used.

Creating teams
You get 1,000,000 gp to start a team.
Goblins can buy 0-3 Bribes for 50K and Halfling can buy a Master Chef for 100K.
Other inducements are not allowed for the basic team.

The teams are divided into how strong they are considered.

Tier 1:
Undead, Wood elf, Amazon, Lizards.
80K for skills

Tier 2:
Chaos dwarf, Norse, Dark elf, Necromantic, Bretonnians, Dwarf
100k for skills

Tier 3:
Orc, Elf union, Skaven, Chaos Pact.
120k for skills

Tier 4
High elf, Khemri, Slann, Human, khorne
150k for skills
1 player can have 2 skill progressions.

Tier 5
Chaos, Nurgle, Underworld, Vampires.
170k for skills
1 player can have 2 skill progressions.

Tier 6
Goblin, Halfling, Ogre.
200k for skills
2 players can have 2 skill progressions.

You get a $ value to buy skill and stats depending on one’s tier.
The prices are like their skill-value according to the rule book.

Prices are 20 k for a normal skill, 30k for a double skill or + AV and MA, 40k for +AG and 50k for +ST.

At tier 0, 1, 2 and 3 no player must be awarded more than 1 “skill” progression per. player.
Tier 4 and 5 can give one player 2 skill progressions, tier 6 can give two players 2 skill progressions. At the same time, no player must have more than MA 9. Skills must be “purchased” prior to tournament.

team development

We play without post-match procedures and thus without winnings and player purchases, etc. All damage to your team is canceled after each match. You start each match with the same players on the roster.
Team Value does not increase with skill allocation.
Put a small sticker on the player’s base so you can see who got what skills. Like a sticker on which skills stand
written (eg block).

tournament

The tournament consists of 4 rounds. In the first round, a random opponent is drawn and then run according to the swiss-draw principle. You get 2 points for a win, 1 for a draw and 0 for a defeat (-1 if you fail from a match, which you will lose 0-2 in both TD and cas). By score is sorted by Score and then by best
(TD + cas) net score. Then TDs for and finally Cas for.

Paint and figures
Playing with painted figures is not a requirement (but we do call for it). The teams that are judged by the organizers as painted (ie all figures and bases are painted in a sufficient standard) will get one card from Good Karma special play card
pile per game drawn before the start of the match.
If you use proxy characters (eg using Human as Woodelf) you can never get this template bonus.
It is also not a requirement that the characters should be original Games Workshop Blood Bowl characters. However, the positions of the figures must be easily recognizable from each other. The organizers also assesses here whether you have a cool theme or whether your team should count as proxy characters.

We encourage you to use color-coded bases. Ie gray / black / no color for the linemen, red for flashers, green for blockers, white for throwers and yellow for catchers. If your opponent cannot recognize the different players from eachother, you MUST allow him to mark your players
in a way that he can recognize them (without, damaging the figure). There are small colored stickers you can use.

Special Play card
If one’s team is deemed painted, one must draw one card from the Good Karma pile (Card from CRP, not the new Blood Bowl) to each match. This card cannot be saved for later rounds and must be returned to the pile again after use.

See you
Topper, Pete & Knaegten

Leave a Reply