Aros BB Cup 2021

Loading Map....


Date/Time
Date - 24-07-2021
10:00 - 22:00

Location
Aros BB-Cup

Facebook link: Click Here!

Categories


———- ENGLISH FURTHER DOWN ———-
Dette er en Blood Bowl-turnering afholdt i Århus, hvor alle er velkomne både nye og erfarne. Vi spiller med reglerne i ATV2021.
Turneringen er en del af Danish Master Series 4, som kan læses mere om på: https://www.bloodbowl.dk
Dato: 24. juli – Tid: 09:45 – 22:30
Sted: Brynhøjvænget 26, 8381 Tilst, Århus
Adgang: 200 DKK, der er gratis kaffe og te. Yderligere drikkevarer kan købes for 5 DKK.
Frokost og aftensmad er inkluderet i prisen, Frokosten er sandwich og aftensmaden er Pølser og brød fra grillen, du er velkommen til at medbringe dine egne ting til grillen (Dette kan ændre sig, hvis vejret er dårligt)
Tilmeld dig ved at kontakte mig på FB eller mail: Pete@bloodbowl.dk
Betaling via mobilepay 41694783 eller PayPal (over mail) med dit NAF-navn og NAF-nummer.
Spillere, der har tilmeldt sig, betalt og sendt en roster inden den 10. juli, modtager en ekstra Assistant Coach.
Turnering er resurrection.
Alle skader nulstilles efter hvert spil. Hvert spil starter med en ny liste.
Vi bruger ATV2021-regler indstillet til oprettelse af team og færdigheder
regler kan findes her: https://www.bloodbowl.dk/atv-2021/
Alle Skills skal vælges inden lodtrækningen til runde 1 foretages.
samt alle tilladte tilskyndelser.
Spilletiden vil være 2½ time for hver kamp, ​​der meddeles, hvornår kampene skal være i 2. halvleg.
Tidsplan:
09:45 Registrering
10:30 Runde 1
13:00 Frokostpause
13:15 Runde 2
15:45 Lille pause
16:00 Runde 3
18:30 Middag
19:15 Runde 4
22:00 Præmieoverrækkelse
Tiderne kan ændre sig, så de passer til folk, der rejser langt væk.
Resultat:
2 point for sejr.
1 point for uafgjort.
0 point for et tab.
Tiebreaker brugt:
Net touchdowns x2 + Net Cas
Modstanderens score
Cointoss
Alle hold er tilgængelige, inklusive Slann & Khorne.
Alle hold betragtes som lige i tv på trods af faktisk tv.
Vi spiller i henhold til BB2020 (sæson 2)
Miniaturer: Miniaturerne behøver ikke at være fra en bestemt producent, men skal males. Hvis du ikke ejer det specifikke hold, du gerne vil spille, har jeg muligvis et, du kan låne 🙂
Vi opfordrer dig til at bruge følgende farvekodede baser:
Grå / sort: Lineman – Rød: Blitzer – Grøn: Blocker – Hvid: Thrower – Gul: Catcher, Runner.
Hvis din modstander ikke let kan genkende de forskellige spillertyper på dit hold, skal du markere dem på en eller anden måde
Første runde er tilfældig lodtrækning. Efterfølgende runder bliver swissdraw.
De bedst placerede busser sidder på bordene med lave tal.
Hvis en coach anmoder om at bruge dine terninger, skal du “dele” terningerne.
Der vil være pris for …
Vinderen
Præmie for de fleste touchdowns.
Præmie for flest tab.
Træskeen
og pris for vinderen af ​​Stunty Cup. (hvis mere end to hold deltager)
mere kan tilføjes
Med venlig hilsen
Pete
———————————-

This is a Blood Bowl tournament held in Aarhus where everyone is welcome both new and experienced. We will be playing with the rules of ATV2021.
The Tournament is a part of Danish Master Series 4, which can be read more about on: https://www.bloodbowl.dk
Date: 24th of July – Time: 09:45 – 22:30
Venue: Brynhøjvænget 26, 8381 Tilst, Aarhus
Admission: 200 DKK, there will be free Coffee and tea. Additional beverages will be available for purchase for 5 DKK.
Lunch and Dinner is included in the price, Lunch will be sandwiches and dinner will be Sausages and bread from the grill, you are welcome to bring your own things to the grill (This might change if the weather is bad)
Signup by contacting me on FB or mail: Pete@bloodbowl.dk
Payment via mobilepay 41694783 or PayPal (above mail) with you NAF-name and NAF-Number.
Players who have registered, payed and sent in a roster before the 10th of July will receive a special bonus 🙂.
Tournament is Resurrection style.
All injuries are reset after each game. Each game will start with a fresh roster.
We will be using ATV2021 rules set for team creation & skills
rules can be found here: https://www.bloodbowl.dk/atv-2021/
All skills must be chosen before the draw for round 1 is made.
as well all allowed inducements.
Gametime will be 2½ hours for each match, an announcement will be made when games should be in the 2nd half.
Schedule:
09:45 Registration
10:30 Round 1
13:00 Lunch Break
13:15 Round 2
15:45 Small break
16:00 Round 3
18:30 Dinner
19:15 Round 4
22:00 Awards Ceremony
Times may change to accomodate for people traveling from far away.
Score:
2 Points for a Victory.
1 Point for a Draw.
0 Points for a Loss.
Tiebreaker used:
Net touchdowns x2 + Net Casualties
Opponent Score
Public coin toss
All teams are available, including Slann & Khorne.
All teams are considered equal in TV despite actual TV.
We play according to the BB2020(Season 2)
Miniatures: The miniatures don’t have to be from a specific manufacturer, but should be painted. If you do not own the specific team you would like to play I might have one you can borrow 🙂
We encourage you to use the following color coded bases:
Grey/Black: Lineman – Red: Blitzer – Green: Blocker – White: Thrower – Yellow: Catcher, Runner.
If your opponent can’t easily recognize the different player types on your team, then mark them somehow
First round is random draw. Subsequent rounds will be swissdraw.
The best placed coaches will be seated on the tables with low numbers.
If a Coach requests to use your dice, you must “share” dice.
There will be Prize for…
The Winner
Prize for Most Touchdowns.
Prize for Most Casualties.
The wooden spoon
and Prize for the Stunty Cup Winner. (if more than two team attend)
more might be added
Kind regards
Pete