Aros Blood Bowl Cup 2019


Event Details

  • Date:
  • Venue: ArosBB
  • Categories:

 

 

Aros BB-Cup 2019

TIDSPLAN ÆNDRET!

For english and list of participants please scroll down.

Link for Roster tool : Coach-Roster.xlsx

DANSK:

Dette er en Blood Bowl turnering i Århus, hvor alle er velkomne både nye og erfarne. Vi vil spille med reglerne for verdensmesterskabet i 2019, som afholdes i Dornbirn, med undtagelse af at det ikke er en holdturnering.
Turneringen er en del a Danish Master Series 2, som kan læses mere om på: https://www.bloodbowl.dk

For spørgsmål eller hjælp til at lave et hold er du velkommen til at lave et indlæg her eller skrive en besked til mig 🙂

Dato: 16. februar – Tid: 9:45 – 22:00
Sted: Hjarnøgade 1 (ved Betlehemskirken), 8000 Aarhus

Turnering er Resurrection style.
Alle skader er nulstillet efter hver kamp. Hvert spil starter med et frisk roster.

Pris: 110 DKK, uden mad
210 kr. Med mad, dækker frokost og aftensmad (skriv venligst, hvis du har kostbehov). Drikkevarer vil være til rådighed for køb for 5 DKK.

Tilmelding ved at kontakte Peter Nethan Henriksen på messenger.
Betaling via mobilepay 41694783 eller PayPal, med dit NAF-navn og NAF-nummer. (Hvis du ikke er medlem af NAF, er det ikke noget problem)
Spillere, der har registreret, betalt og sendt en roster før den 15. februar, vil modtage +1 Fan Factor (FF).

Vi vil bruge World Cup 2019 regler sat for hold skabelse og skills
regler findes her under, Home -> Rules:
http://www.nafworldcup.sbbm-turniere.com/

Alle Skils skal vælges, før udtrækning til runde 1 er lavet.
samt alle tilladte inducements.

Gametime vil være 2½ timer for hver kamp, ​​en meddelelse vil blive lavet, når spil skal være i 2. halvleg.

Tidsplan:
09:45 Registrering
10:30 runde 1 (dag 1 skills)
13:00 Frokostpause
13:20 runde 2 (dag 2 skills)
15:50 lille pause
16:00 runde 3 (dag 3 skills)
18:30 Aftensmad
19:15 runde 4 (dag 3 skills)
21:45 Præmie overrækkelse

Tiderne kan ændre sig for at imødekomme for folk, der rejser langvejs fra.

score:
2 point for sejr.
1 Point for uafgjort.
0 point for et tab.

Tiebreaker anvendt:
Modstanders score
Net touchdowns
Net casualties
Coint toss

Alle 26 hold er tilgængelige, herunder Slann, Khorne og Bretonnia.
CRP-versionen af ​​Piling On bruges.
Alle hold betragtes som lige i Team Value til trods for det egentlige TV.

Vi spiller i henhold til BB2016, Death Zone, Errata, FAQ, Teams of Legend og spike se de naf godkendte regler fra november 2018.
https://www.thenaf.net/2018/11/annual-review-2018-results/?fbclid=IwAR2tSpivz4Co00__skbtXR7w1tlZsJ4e-13_EIyMLZWoyJJSG_c5kIa7Xic

Inducements og stjernespillere
se Would Cup 2019 regelsættet

Miniaturer: Miniaturerne behøver ikke at være fra en bestemt fabrikant eller malet, men er meget opfordreret og for at være kvalificeret for +1 FF-bonusen, skal holdet være malet.

Vi opfordrer dig til at bruge følgende farvekodede baser:
Grå / Sort: Lineman – Rød: Blitzer – Grøn: Blokerer – Hvid: Thrower – Gul: Catcher, Runner.
Hvis din modstander ikke nemt kan genkende de forskellige spillertyper på dit hold, skal du markere dem på en eller anden måde

Første runde er tilfældig udtrækning. Efterfølgende runder bliver swissdraw.
De bedst placerede Coaches sidder på bordene med lave tal.

Hvis en coach forlanger at bruge dine terningerne, skal du “dele” terninger.

Der bliver prisen for …
Vinderen,
2. plads
3. palds
Pris for de fleste touchdowns.
Pris for de fleste casualties.
Træskeen (Sidste plads)
og pris for Stunty Cup-vinderen. (hvis mere end to hold deltager)

TURNERINGEN ER NAF-GODKENDT

ENGLISH:

This is a Blood Bowl tournament held in Aarhus where everyone is welcome both new and experienced. We will be playing with the rules of the 2019 World Cup which is held in Dornbirn, with the exception of it not being a team tournament, you are on your own.
The Tournament is a part of Danish Master Series 2, which can be read more about on: https://www.bloodbowl.dk

For any questions or need help making a team feel free to make a post here or write me a message 🙂

Date: 16th of February- Time: 9:45 -22:00
Venue: Hjarnøgade 1 (by Betlehemskirken), 8000 Aarhus

Tournament is Resurrection style.
All injuries are reset after each game. Each game will start with a fresh roster.

Admission: 110 DKK, without food
210 DKK with food, will cover Lunch and Dinner (Please let me know if you have any dietary needs). Beverages will be available for purchase for 5 DKK.

Signup by contacting Peter Nethan Henriksen on messenger.
Payment via mobilepay 41694783 or PayPal with you NAF-name and NAF-Number. (If you are not a NAF member we will sort that out, it’s no problem)
Players who have registered, payed and sent in a roster before the 15th of February will recive +1 Fan Factor (FF).

We will be using World Cup 2019 rules set for team creation & skills
rules can be found here, under Home -> Rules:
http://www.nafworldcup.sbbm-turniere.com/

All skills must be chosen before the draw for round 1 is made.
as well all allowed inducements.

Gametime will be 2½ hours for each match, an announcement will be made when games should be in the 2nd half.

Schedule:
09:45 Registration
10:30 Round 1 (Day 1 Skills)
13:00 Lunch Break
13:20 Round 2 (Day 2 Skills)
15:50 Small break
16:00 Round 3 (Day 3 Skills)
18:30 Dinner
19:15 Round 4 (Day 3 Skills)
21:45 Awards Ceremony

Times may change to accomodate for people traveling from far away.

Score:
2 Points for a Victory.
1 Point for a Draw.
0 Points for a Loss.

Tiebreaker used:
Opponent score
Net touchdowns
Net casualties
Public coin toss

All 26 teams are available, including Slann, Khorne and Bretonnia.
The CRP version of Piling On is used.
All teams are considered equal in TV despite actual TV.

We play according to the BB2016, Death Zone , Errata, FAQ, Teams of Legend and spike see the naf approved rules from November 2018.
https://www.thenaf.net/2018/11/annual-review-2018-results/?fbclid=IwAR2tSpivz4Co00__skbtXR7w1tlZsJ4e-13_EIyMLZWoyJJSG_c5kIa7Xic

inducements and star-players
see the Would Cup 2019 rule set

Miniatures: The miniatures don’t have to be from a specific manufacturer or painted, but is highly ecouraged and to be eiligible for the +1 FF bonus the team must be painted.

We encourage you to use the following color coded bases:
Grey/Black: Lineman – Red: Blitzer – Green: Blocker – White: Thrower – Yellow: Catcher, Runner.
If your opponent can’t easily recognize the different player types on your team, then mark them somehow

First round is random draw. Subsequent rounds will be swissdraw.
The best placed coaches will be seated on the tables with low numbers.

If a Coach requests to use your dice, you must “share” dice.

There will be Prize for…
The Winner,
2nd place
3rdplace
Prize for Most Touchdowns.
Prize for Most Casualties.
The wooden spoon
and Prize for the Stunty Cup Winner. (if more than two team attend)

THE TOURNAMENT IS NAF APPROVED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *